Organizacja pracy w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu podczas sprawowania opieki w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Procedura powstała zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dla burs
i internatów.

 

 1. W internacie może przebywać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Każdy wychowanek obowiązkowo przed zakwaterowaniem w internacie zapoznaje się 
  z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzega tych zasad.

 3. W czasie pobytu w internacie należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy objawy infekcji lub inne problemy zdrowotne.

 4. Ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o zakażenie należy natychmiast zgłosić wychowawcy.

 5. W czasie pobytu w internacie wychowanek powinien ograniczać opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku.

 6. Każdy wychowanek powinien być wyposażony w odpowiednie ubranie i obuwie dostosowane do częstych spacerów.

 7. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

 8. Podczas korzystania z części wspólnej internatu (aneks kuchenny, pokój wypoczynkowy, korytarz) wychowanek dezynfekuje ręce.

 9. W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) zachowane są podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych.

 10. Należy ograniczyć kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie wolno podawać ręki na powitanie, zbliżać się do siebie (zachować odległość 1,5 m od rozmówcy).

 11. Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

 12. W przypadku braku zgody na ich przestrzeganie lub rażącego naruszenia zasad może zostać wydalony z internatu.

 13. W przypadku zmiany numeru kontaktowego rodzic/opiekun niezwłocznie powinien podać aktualny numer wychowawcom internatu.

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA WYCHOWANKÓW DO/Z INTERNATU:

 1. Wychowankowie przyprowadzani są i odbierani przez osoby zdrowe.

 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do internatu.

 3. Przy wejściu do internatu ustawiony jest zestaw dezynfekujący i obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.

 4. Rodzice mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej internatu, zachowując zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, w odstępie min. 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem,

 2. dystansu od pracowników internatu min. 1,5 m,

 3. rodzice powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Rodzice są zobowiązani zaopatrzyć swoje dziecko w maseczkę ochronną.

 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA podczas epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2):

 • Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 1,5m.

 • Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.

 • Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

 • Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.

 • Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków
  w pomieszczeniu kuchennym, używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów.

 • Wszystkie posiłki na stołówce są spożywane przy zachowaniu dystansu społecznego
  i z zachowaniem podwyższonych rygorów bezpieczeństwa i higieny:

 • Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.

 • Jeżeli to możliwe, często wietrz pomieszczenie, w którym przebywasz.

 • Utrzymuj w czystości ręce – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

 

ORGANIZACJA WYJŚĆ, DOJAZDÓW, ZAJĘĆ DLA WYCHOWANKÓW INTERNATU.

 1. Ważne jest zachowanie dystansu pomiędzy wychowankami min 1,5 m.

 2. Wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone.

 3. Dojazd wychowanków odbywa się BUS-em szkolnym lub autobusem MZK wg „Wykazu dowozu wychowanków”.

 4. Czekając na przystanku autobusowym wszyscy wychowankowie i wychowawcy zachowują dystans społeczny. Podczas przejazdu autobusem MZK zachowujemy procedury bezpieczeństwa obowiązujące w środkach komunikacji miejskiej.
  W miarę możliwości wszyscy stosują maseczki ochronne.

 5. Wychowawca organizujący wyjście na zajęcia w ramach kół zainteresowań i wyjścia na imprezy dokonuje wpisu w „Zeszycie wyjść”. Przy każdorazowym wejściu do internatu obowiązuje dezynfekowanie rąk przez wychowanków oraz pracownika.

 6.      Wychowankowie i wychowawcy internatu powinni starać się zachować dystans podczas zajęć w internacie ok. 1,5 m, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia w których przebywają. Mają także obowiązek używać własnych podręczników, przyborów szkolnych

 7. Wychowankom po przyjeździe do internatu może zostać zmierzona przez dyżurującego wychowawcę temperatura. Każdy niepokojący objaw (np. temperatura ciała powyżej 37,5 °C) będzie zgłaszany rodzicom/opiekunom dziecka, potem dyrektorowi szkoły,
  a następnie odnotowany w zeszycie raportów.

 8. Wychowawca ocenia stan zdrowia dziecka i podejmuje stosowne działania zgodnie z Procedurami postępowania w przypadku złego samopoczucia (podejrzenia zarażenia wirusem COVID 19, wystąpienia symptomów choroby (Strategie działań wychowawczy
  i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec wychowanków Ośrodka).

 9. Internat posiada pomieszczenie umożliwiające odizolowanie wychowanka od innych osób na wypadek wystąpienia u niego nagłych objawów infekcji dróg oddechowych. Niezwłocznie zawiadamiani są rodzice/opiekunowie, umożliwione jest skorzystanie
  z teleporady medycznej. Po każdym wyizolowaniu pomieszczenie jest dezynfekowane
  i wietrzone do zaprzestania wyczuwania zapachu.

 10. Za ogólną czystość i higienę pomieszczeń internatu odpowiada obsługa internatu.