Młodzież i dzieci przez całą dobę przebywają pod czujnym okiem wychowawców, opiekunów i dzięki temu  zapewniamy im wszechstronny rozwój społeczny i osobowościowy.

Pobyt w naszym internacie uczy samodzielności, higieny, zasad bezpieczeństwa, systematyczności w nauce, kształci umiejętność poprawnej organizacji czasu.

 

Internat pracuje od poniedziałku do piątku.

 

W poniedziałek dzieci i młodzież przyjeżdżają bezpośrednio do szkoły, po południu o godz. 14.30 i 16.00 zabierane są do internatu przez wychowawców.

W piątek powinny być zabierane przez rodziców bezpośrednio ze szkoły po lekcjach.

W internacie mieszka 32 wychowanków podzielonych na grupy wychowawcze.

O nas...
Wychowawcy, Grupy wychowawcze;  Opieka psychologiczno-pedagogiczna; Regulamin 

Wychowawcy,
Grupy wychowawcze

Kamil Leńczuk - przewodniczący zespołu  

Beata Bober

Marzena Wawryszczuk

Andrzej Szumowski                         

Ewa Hłobił-Sobczyńska

Jolanta Michalczuk

Wyrostek Beata

Piotr Grątkowski

Ewa Sokolnicka 

 

 

Katarzyna Bartosiewicz - psycholog

Dorota Koczułap - psycholog

Agnieszka Mazur - pedagog

Katarzyna Kuźnicka- pomoc nauczyciela

Jadwiga Jakubczak - pomoc nauczyciela

I GRUPA  - WYCHOWAWCY:  

KAMIL LEŃCZUK, EWA HŁOBIŁ-SOBCZYŃSKA,

BEATA BOBER

 

II GRUPA  - WYCHOWAWCZYNI:

EWA SOKOLNICKA

 

III GRUPA - WYCHOWAWCY:

ANDRZEJ SZUMOWSKI

                                                

IV GRUPA - WYCHOWAWCY:

MARZENA WAWRYSZCZUK, PIOTR GRĄTKOWSKI

V  GRUPA - WYCHOWAWCZYNIE:

JOLANTA MICHALCZUK, BEATA WYROSTEK

Opieka psychologiczno - pedagogiczna

Opieka Psychologiczno-Pedagogiczna w Internacie w roku szkolnym 2020/2021

 

Poniedziałek

13.45 - 17.45

Dorota Koczułap - psycholog

 

Wtorek

15.00 - 20.00

Katarzyna Bartosiewicz - psycholog

 

Środa

15.15-19.15

Agnieszka Mazur - pedagog

Czwartek

15.00 - 20.00

Agnieszka Mazur - pedagog

Regulamin

REGULAMIN tzw. INTERNATU  

 

§ 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zwany dalej Ośrodkiem zapewnia całodobową opiekę wychowankom, w tym w tzw. Internacie, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. 

 

§ 2. 1. Wniosek/podanie o przyjęcie do tzw. Internatu Ośrodka składają rodzice/prawni opiekunowie do dyrektora Ośrodka. 

2. Wzór wniosku/podania jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka oraz w sekretariacie.  

3. Zainteresowani składają wniosek/podanie do 30 marca każdego roku. 

4. Wychowankowie do tzw. internatu przyjmowani są na czas nauki w szkołach Ośrodka. 

5. Wychowankowie mogą być przyjęci do tzw. Internatu w innym terminie tylko w przypadku, gdy Ośrodek posiada wolne miejsca. 

6. Wychowankowie korzystający z całodobowej opieki są zgłaszani do tymczasowego meldunku w Urzędzie Miasta Zamość. 

7. Za tymczasowe zameldowanie i wymeldowanie wychowanka odpowiada wychowawca grupy. 

8. Zameldowanie wychowanka odbywa się niezwłocznie, od dnia zamieszkania do dnia zakończenia zajęć w danym roku szkolnym. 

9. Wniosek o zameldowanie wypełniany jest wraz z wnioskiem/podaniem o przyjęcie do tzw. Internatu lub przed zamieszkaniem w kolejnym roku szkolnym. 

10. Rezygnacja z pobytu w tzw. Internacie następuje, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna. 

11. Wymeldowanie wychowanka odbywa się niezwłocznie od dnia, w którym został złożony wniosek o rezygnacji z zamieszkania w tzw. Internacie. 

 

§ 3. 1. Tzw. Internat czynny jest w dniach nauki szkolnej od poniedziałku do piątku. Może być czynny w soboty i niedziele wg potrzeb w porozumieniu z organem prowadzącym. 

2.Opiekę nad wychowankami tzw. Internatu organizuje się od czasu zakończenia zajęć w szkole oraz zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego, do ich ponownego rozpoczęcia w kolejnym dniu nauki szkolnej. 

3.Opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad wychowankami oraz ich bezpieczeństwo. 

4.Pora nocna trwa  od godz. 22.00 do godz. 6.00. 

5. Opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby, tj. wychowawca i opiekun nocny. 

 

§ 4. 1.Internat zapewnia warunki do nauki i wychowania organizując pracę dydaktyczną, rewalidacyjną, wychowawczą i opiekuńczą w grupach wychowawczych zgodnie z § 2 Statutu SOSW. 

2.Z każdą grupą wychowawczą pracuje wychowawca grupy wg tygodniowego planu pracy internatu. 

3. W Internacie obowiązuje następujący Plan dnia: 

06.00 - 06.30 Pobudka, toaleta poranna  

06.30 - 07.00 Śniadanie  

07.00 - 08.00 Wyjście do szkoły  

08.00 – 14.00-16.00 Pobyt w szkole  

14.00-16.30 Powrót ze szkoły, zajęcia dowolne, zajęcia z psychologiem, pedagogiem 

14.00 - 17.00 Obiad  

17.00 -18.30 Nauka własna, spacery, rekreacja na powietrzu, zajęcia z psychologiem, pedagogiem 

18.30 - 19.00 Kolacja  

19.00 - 21.00 Zajęcia wieczorne, w tym rewalidacyjne 

21.00 - 22.00 Toaleta wieczorna  

22.00 - 06.00 Cisza nocna   

4. W tzw. Internacie organizuje się zajęcia w ramach kół zainteresowań wg harmonogramu opracowanego na dany rok szkolny. 

 

§ 5. 1. Wychowankowie mogą korzystać z całodziennego wyżywienia organizowanego przez Bursę Międzyszkolną Nr 1 w Zamościu. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) wychowanka ponoszą koszty wyżywienia. Opłata za posiłki w stołówce równa jest wysokości kosztów surowca. 

3.Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w tzw. Internacie ustala Dyrektor Bursy w porozumieniu z organem prowadzącym. 

4. Posiłki są wydawane w godzinach ustalonych z dyrektorem Bursy 

6.30 – 7.15 śniadanie 

13.30 – 16.30 obiad 

18.30 - kolacja 

5. Wychowankowie korzystają z posiłków pod opieką wychowawców lub samodzielnie za zgodą wychowawcy. 

6. Posiłki wydawane są na stołówce Bursy na parterze budynku na podstawie kart żywieniowych. 

7. Karty żywieniowe pobierane są z księgowości Bursy pierwszego dnia każdego miesiąca, dla wszystkich wychowanków tzw. Internatu przez wychowawcę rozpoczynającego dyżur jako pierwszy wychowawca w danym miesiącu.  

8. Karty żywieniowe są przechowywane w pokoju wychowawców w szafie z dokumentacją. 

9. Karty żywieniowe każdorazowo są pobierane przed posiłkiem i okazywane na stołówce przez wychowawcę bądź wychowanka podczas wydawania posiłków i pozostają w jego dyspozycji. 

10. W przypadku nieobecności wychowanka stosuje się odliczenie odpłatności za wyżywienie.  

11. Wg ustaleń Bursy, odliczeniu podlegają posiłki zgłoszone do odliczenia na 3 dni przed nieobecnością wychowanka w tzw. Internacie. 

12. Odliczenie dotyczy tylko nieobecności zgłoszonych.  

13. W przypadku nieobecności wychowanka, posiłek podlegający opłacie stołówka Bursy może wydać  rodzicowi. 

14. Rodzic lub pełnoletni wychowanek  zgłasza nieobecność do kadr Ośrodka do godz. 9.00 danego dnia. 

15. Pracownik kadr informację o nieobecności przekazuje przewodniczącemu zespołu wychowawców Internatu. 

16. Przewodniczący zespołu wychowawców internatu zgłasza nieobecność wychowanka do intendenta w Bursie do godz. 10.00. 

17. Indywidualne rozliczenie wyżywienia w tzw. Internacie prowadzi Ośrodek na podstawie prowadzonych przez wychowawców „List żywieniowych”. 

18. Opłat za wyżywienie dokonuje się osobiście w Ośrodku przy ul. Śląskiej 45A, pokój nr 53 lub na rachunek bankowy PKO BO o/Zamość 65 1020 5356 0000 1702 0059 8623 do 10 każdego miesiąca. 

19. Opłata za wyżywienie w internacie jest obowiązkowa, podlega egzekwowaniu wg przepisów ogólnych.  

20. Za nieterminowe opłaty nalicza się ustawowe odsetki w okresie kwartalnym. 

21. W przypadku zadłużenia 1 miesięcznego pracownik kadr przekazuje informacje do wychowawcy klasy o ponaglenie telefoniczne rodziców.  

22. W przydatku zadłużenia 2 miesięcznego i dłuższego pracownik kadr wysyła wezwanie do zapłaty w określonym terminie. 

23. W przypadku braku zapłaty wysyła się ponowne wezwanie do zapłaty w określonym terminie z informacją, że w przypadku braku zapłaty w określonym terminie dług podlega egzekucji na przepisach ogólnych. 

 

§ 6. Prawa i obowiązki wychowanków reguluje Statut SOSW. 

 

§ 7. W internacie obowiązuje zakaz:  

picia alkoholu, palenia papierosów, stosowania innych używek (środków odurzających, narkotyków itp.); 

niszczenia mienia internatu; 

używania siły fizycznej w stosunku do innych wychowanków, pracowników internatu;  

samouszkodzeń, samookaleczeń; 

przywłaszczania sobie mienia internatu, kolegów, pracowników; 

przebywania poza terenem internatu bez opieki wychowawców; 

przebywania w internacie w czasie trwania zajęć lekcyjnych.  

 

§ 8. W internacie są stosowane kary i nagrody zgodnie ze Statutem SOSW. 

 

§ 9. 1. W internacie działa zespół wychowawczy z powołanym przez dyrektora Ośrodka przewodniczącym. 

2. Do zadań zespołu należy: 

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków; 

bieżące monitorowanie poziomu bezpieczeństwa wychowanków i efektów podejmowanych działań, w szczególności wychowawczych; 

diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych; 

opracowanie wspólnie z zespołem klasowym indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla każdego wychowanka – ucznia; 

analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy; 

dokonuje oceny zasadności dalszego pobytu wychowanka w Ośrodku; 

ustala na wniosek rodziców wychowanka lub pełnoletniego wychowanka, zakres współpracy z wychowankiem i jego rodzina po opuszczeniu Ośrodka. 

3. Internat co najmniej 2 razy w roku: 

dokonuje oceny efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w terminie do 31.01; 

bada poziom bezpieczeństwa wychowanków poprzez ewaluacje, kontrole, monitoring, w tym analizę dokumentów. 

 

§ 10. Procedura sprawowania opieki przez wychowawców nad wychowankami: 

Wychowawca obejmujący dyżur ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy, nad którą sprawuje opiekę wg tygodniowego planu pracy. 

Wychowawca rozpoczynający jako pierwszy dyżur w tzw. Internacie w godzinach popołudniowych sprawuje opiekę nad wychowankami wracającymi ze szkoły, w tym z CKP do momentu przyjazdu kolejnych wychowawców wg tygodniowego planu pracy i wykazu dowozu wychowanków.  

Podczas dyżuru wychowawca współpracuje z pedagogiem i psychologiem oraz osobami pracującymi jak pomoc wychowawcy. 

Wychowawcy sprawujący opiekę nad wychowankami podczas dowozu wg wykazu dowozu, po przyjeździe do tzw. Internatu sprawują opiekę nad tymi wychowankami również podczas obiadu. 

Wychowawcy prowadzą koła zainteresowań w swoich grupach.  

Istnieje możliwość korzystania z zajęć danego koła przez wychowanków innych grup stosując zasadę zachowania odpowiedniej liczebność grup. 

Wychowawcy prowadzący koła zainteresowań opracowują program koła i listę uczestników. 

 

§ 11. Procedura sprawowania opieki nad wychowankami podczas przejazdu ze szkoły do tzw. Internatu i z tzw. Internatu do szkoły: 

Dojazd wychowanków odbywa się BUS-em szkolnym lub autobusem MZK wg „Wykazu dowozu wychowanków”.  

Na każdy rok szkolny wychowawcy opracowują imienny „Wykaz dowozu wychowanków” ze wskazaniem wychowawcy lub pomocy wychowawcy opiekującego się daną grupą wychowanków. 

„Wykaz dowozu wychowanków” zatwierdza dyrektor Ośrodka. 

W razie nieobecności wychowawcy/opiekuna Ośrodek organizuje zastępstwa. 

Opiekun odpowiedzialny za przewóz grupy wg „Wykazu dowozu wychowanków” każdorazowo sprawdza stan liczbowy grupy przed podróżą i po jej zakończeniu. 

Opiekun czuwa nad bezpieczeństwem wychowanków podczas przejścia do BUS-a, autobusu MZK, podczas przejścia z BUS-a lub z autobusu do Ośrodka. 

Dojazd BUS-em szkolnym odbywa się rano i po południu pod opieką wychowawcy lub pomocy nauczyciela. 

W BUS-ie może jechać max 7 wychowanków.  

Opiekun ostatni wsiada do Bus-a i pierwszy wysiada w celu nadzorowania wchodzenia i wychodzenia wychowanków z BUS-a. 

Opiekun dba o zapięcie pasów przez wychowanków w BUS-ie. 

Dojazd do szkoły autobusem MZK odbywa się rano i po południu pod opieką wychowawcy lub pomocy nauczyciela. 

Podczas dowozu grup autobusem MZK, wśród opiekunów zawsze jest co najmniej jeden wychowawca. 

Ustala się liczbę wychowanków na jednego opiekuna podczas dowozu grup autobusem MZK: 

Wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – do 16 

Wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – do 8 

Wychowankowie z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – do 4, 

Wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem – do 5. 

Liczba wychowanków pozostających pod opieką jednego opiekuna podczas dojazdu może zostać zmniejszona, gdy wymaga tego zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom. 

Wychowankowie pełnoletni i niepełnoletni posiadający zgodę rodziców na samodzielne przejazdy, mogą dojeżdżać z internatu do szkoły i wracać ze szkoły do internatu samodzielnie, ale zawsze za zgodą opiekuna odpowiedzialnego za dowóz wg wykazu, po uwzględnieniu warunków atmosferycznych i stanu psychofizycznego wychowanka. 

Wychowankowie mogą przechodzić pieszo z tzw. internatu do/z szkoły pod opieką wychowawcy zgodnie z wykazem lub z zastosowaniem zasad opieki wymiennej. 

 

§ 12. 1. Procedura organizacji zajęć i wyjść wychowanków odbywających się poza siedzibą tzw. Internatu: 

Wychowankowie mogą wychodzić z tzw. Internatu tylko pod opieką wychowawcy, psychologa lub pedagoga i innego opiekuna wyznaczonego przez dyrektora Ośrodka. 

Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się wg przepisów regulujących liczebność grup wychowawczych. Co najmniej jednym z opiekunów zawsze musi być wychowawcą. 

Wychowawca organizujący wyjście na zajęcia w ramach kół zainteresowań i wyjścia na imprezy dokonuje wpisu w „Zeszycie wyjść”. 

„Zeszyt wyjść” zawiera cel wyjścia, imiona i nazwiska wychowanków, godzinę wyjścia, godzinę powrotu, podpis wychowawcy, który sprawuje opiekę nad wychowankami podczas wyjścia. 

Planowane wyjścia na zajęcia i imprezy zatwierdza dyrektor Ośrodka. 

Wychowawca organizujący wycieczkę poza tzw. Internat uzupełnia kartę wycieczki. 

Nie organizuje się wyjść i wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.  

2. Samodzielne wyjścia wychowanka/wychowanki z internatu: 

dotyczą wychowanków pełnoletnich i niepełnoletnich, posiadających pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na samodzielne wyjścia z tzw. Internatu i zgodę wychowawcy;  

każde wyjście wychowanka powinno być zgłoszone do wychowawcy sprawującego opiekę nad danym wychowankiem; 

wychowawca wyrażając zgodę na samodzielne wyjście uwzględnia warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny wychowanka; 

samodzielne wyjścia wychowanka wychowawca odnotowuje w zeszycie wyjść (imię i nazwisko wychowanka, godzina wyjścia, godzina powrotu, podpis wychowawcy udzielającego zgodę); 

wychowankowie posiadający telefon komórkowy powinni zostawić w pokoju wychowawców nr telefonu do kontaktu; 

zgoda na samodzielne wyjście wychowanka powinna być udzielona max do godz. 18.30. 

3. W przypadku samowolnego opuszczenia internatu przez wychowanka lub niezgłoszenia się wychowanka do internatu po zajęciach szkolnych zostaje uruchomiona Procedura postępowania w przypadku ucieczki wychowanka (Strategie działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec wychowanków Ośrodka).  

 

§ 13. 1. W razie choroby wychowanka wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców.  

2. Wychowawca ocenia stan zdrowia dziecka i podejmuje stosowne działania zgodnie z Procedurami postępowania w przypadku złego samopoczucia, wystąpienia symptomów choroby (Strategie działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec wychowanków Ośrodka). 

3. Procedura wydawania leków: 

Leki podawane są wychowankom tylko na podstawie zlecenia lekarza zgodnie  
z zaleceniem i na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców. 

Rodzice przekazują leki wraz ze zleceniem lekarza i pisemnym upoważnieniem pielęgniarce szkolnej.  

Pielęgniarka szkolna  prowadzi aktualizację dokumentacji wydawania leków (zlecenie lekarza, zgoda rodzica). 

Pielęgniarka szkolna przygotowuje i prowadzi imienny „Rejestr dawkowania  leków” opracowany w oparciu o zlecenia lekarskie, który jest przekazywany wychowawcom pracującym w internacie. 

Każda zmiana w dawkowaniu zleconych leków, skutkuje aktualizacją rejestru  
i przekazaniem go wychowawcom do Internatu. Rejestr jest datowany i podpisany przez pielęgniarkę. 

Kopie zleceń lekarskich i upoważnienia rodziców przechowywane są w segregatorze „Dokumentacja medyczna”, podpisane osobno dla każdego wychowanka. 

Leki przechowywane są w osobnych dla każdego wychowanka, podpisanych imieniem i nazwiskiem koszyczkach. 

Koszyczki z lekami umieszczone są w szafce na leki zamykanej na klucz. 

Na podstawie Rejestru wychowawca dyżurujący w nocy przygotowuje leki do wydania rano, natomiast wydaje je wychowawca wyznaczony w tygodniowym planie pracy internatu - oznaczenie literą „L”. 

Po południu leki przygotowuje i wydaje wychowawca wyznaczony w tygodniowym planie pracy internatu - oznaczenie literą „L”. 

Leki do wydania są przygotowywane w indywidualnych, podpisanych imieniem  
i nazwiskiem kubeczkach umieszczonych w organizerze. 

Wydawanie leków odbywa się w zależności od zlecenia przed śniadaniem lub po śniadaniu, kolacji w pokoju wychowawców. 

 

§ 14. 1. Pracownik, który powziął wiadomość o wypadku zapewnia wychowankowi opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną oraz udziela wychowankowi pierwszej pomocy. 

2. O każdym wypadku informuje się rodziców i dyrektora Ośrodka. 

3. W przypadku wezwania karetki pogotowia do wychowanka, jeżeli lekarz pomocy doraźnej zdecyduje o konieczności przetransportowania wychowanka do szpitala, opiekę nad dzieckiem na czas transportu przejmuje lekarz lub ratownik. 

4. W szpitalu wychowanek pozostaje pod opieką wychowawcy lub wyznaczonej osoby (opiekuna faktycznego) do czasu przyjazdu rodzica. 

5. Jeżeli zachodzi potrzeba badania wychowanka małoletniego lub nieświadomego do wyrażenia zgody, zgodę na przeprowadzenie badania może także wyrazić opiekun faktyczny. 

 

§ 15. Odwiedziny wychowanków w tzw. Internacie mogą odbywać się po zakończeniu nauki szkolnej do godz. 18.30 w uzgodnieniu z wychowawcą grupy. 

 

§ 16. Wychowankowie mogą korzystać z lodówki i urządzeń kuchni w uzgodnieniu z wychowawcą grupy z zachowaniem norm współżycia w grupie. 

 

§ 17. Wychowankowie w sytuacjach koniecznych mogą korzystać z pralki i suszarki w uzgodnieniu lub z udziałem wychowawcy lub pomocy wychowawcy. 

 

§ 18. Ośrodek nie odpowiada za prywatne rzeczy wychowanków m.in. pieniądze, telefony komórkowe, urządzenia multimedialne.  

 

§ 19. Sprawy nie uregulowane statutem i regulaminem rozstrzygają przepisy ogólne obowiązujące w resorcie edukacji lub organ prowadzący ośrodka.  

 

§ 20. Regulamin wprowadzony przez Dyrektora Ośrodka Zarządzeniem Nr 5 – 2017/2018 z dnia 08.01.2018 r. obowiązuje z dniem wprowadzenia.